Contributievoorstel 2016

Op deze pagina kunt u alles lezen over de nieuwe contributiebedragen voor 2016. Deze bedragen zullen ook als zodanig geincasseerd worden in februari, voor uitlopend op de goedkeuring tijdens de ALV in februari. Mocht daar geen goedkeuring voor komen, dan zullen de verschillen verrekend worden bij de incasso van het tweede kwartaal.

Drie groepen

In 2016 gaan we verder met de driedeling die we in 2015 gestart zijn. De drie hoofdgroepen zijn:

  • Niet actieve leden
  • Junioren (< 18 jaar)
  • Senioren (18 jaar of ouder)

Niet actieve leden

Dit zijn leden die niet actief tennissen binnen Thos. Voor 2016 is hun contributie vastgesteld op € 30. Indien een niet actief lid een commissie lid betreft, zal er een korting verleend worden van € 30 zodat de contributie € 0 bedraagt op jaarbasis. Onder deze groep vallen ook de donateurs.

Junioren

Dit is de groep die op 01-01 nog geen 18 jaar is. De contributie voor 2016 is vastgesteld op € 48. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de sterk stijgende kosten rondom met name de competitie.

Indien een junior lid alleen tijdens de competitie lid is bij Thos zal er een korting van € 18 worden verleend. Hierdoor bedraagt de contributie op jaarbasis € 30.

Senioren

Voor de senioren zal de contributie in 2016 vast gesteld worden op € 149. Senioren die alleen tijdens de voorjaarscompetitie lid zijn betalen een bijdrage van € 36 op jaarbasis.  

Indien een senior lid langdurig geblesseerd is, kan de contributie per kwartaal “bevroren” worden tot een bedrag van € 15. Een blessure dient tijdig na vaststelling gemeld te worden bij het bestuur. Er wordt geen korting verleend met terugwerkende kracht. Niet gemelde gevallen zullen nooit leiden tot het verlenen van een teruggave.

Voor studenten tot en met 24 jaar is de korting vastgesteld op € 77 waardoor de contributie op jaarbasis € 72 bedraagt. Ieder senior lid dat in aanmerking wenst te komen voor de studentenkorting, dient uiterlijk 20 januari een bewijs van inschrijving overlegd te hebben van de onderwijsinstelling.  

Overzicht van de contributiebedragen per 01-01-2016 met vergelijk 2015:

  2015 2016 per kw.
Niet actieve leden 30,- 30,- 7,50
Niet actieve kaderleden 0,- 0,- 0,-
Junioren 45,- 48,- 12,-
Junioren competitie lid 25,- 30,- 7,50
Senioren 146,- 149,- 37,25
Senioren competitie lid 35,- 36,- 9,-
Studenten 66,- 72,- 18,-
Geblesseerden nvt nvt 15,-

Inzake de bedragen en de regels rondom de bardienst is geen verandering aangebracht. Bij alle senioren van 18 tot en met 72 jaar, die geen vrijwilliger zijn wordt een bedrag van € 45 geïncasseerd voor de bardiensten. Per gedraaide bardienst (of vervangende dienst) wordt een bedrag van € 15 terug betaald. De genoemde leeftijden gelden p het peilmoment van 01-01.

Incasso

De bedragen voor de contributie worden per kwartaal automatisch geincasseerd. Het bedrag voor de bardienst wordt in het eerste kwartaal in een keer geincasseerd. De diverse bedragen worden op de volgende tijdstippen geincasseerd. Wij willen u dringend verzoeken hiermee rekening te houden.

Bardienst 29 januari 2016
Contributie 1ste termijn 26 februari 2016
Contributie 2e termijn 13 mei 2016
Contributie 3e termijn 05 augustus 2016
Contributie 4e termijn 21 oktober 2016

 

 

Nieuws Overzicht