Wijziging bardienstverplichting met ingang van 2018

Al weer een groot aantal jaren werken we binnen Thos met een bardienst verplichting voor alle leden die op 01-01 18 jaar of ouder zijn, maar nog geen 73 jaar. Met ingang van 2018 wil het bestuur de regels omtrent de bardienst drastisch veranderen.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat het invullen van de bardienst binnen Thos nog al wat problemen oplevert en daardoor extra werkzaamheden binnen de paviljoencommissie. Het uiteindelijke resultaat is dat niet alle diensten ingevuld kunnen worden met tot gevolg dat het paviljoen minder open kan zijn dan we zouden willen.

Als bestuur zijn we de mening toegedaan dat het draaien van 3 bardiensten op jaar basis geen zeer hoge eis is aan leden als tegenprestatie om de contributie en prijzen in het paviljoen betaalbaar te houden. Na een goede start van deze verplichting is de discipline bij een aantal leden de afgelopen jaren wat verminderd dan wel veranderd. Daarom heeft het bestuur zich genoodzaakt te voelen om de regels aan te passen. Tijdens de komende ALV in februari 2018 zal het voorstel voorgelegd worden aan de ALV ter goedkeuring. De incasso van de bardienst verplichting zal dan ook pas eind februari plaats vinden. De goedkeuring heeft in eerste instantie alleen betrekking op verhoging van de bedragen.

Wie moet bardienst draaien?

Alle leden die op 01-01 van een jaar 18 jaar of ouder zijn maar nog geen 73!  De leden die actief zijn binnen een commissie zijn vrijgesteld van de bardienstverplichting. De grens ligt daar heel strak omdat we niet het risico willen lopen dat een 17-jarige achter de bar staat en we op dat moment controle krijgen. De bardienst verplichting voor nieuwe leden gaat pas het volgende kalender jaar in, ongeacht het moment waarop ze lid zijn geworden in een jaar.

Aantal te draaien bardiensten?

Alle leden moeten 3 bardiensten draaien gedurende het jaar. Nieuw vanaf 2018 is dat deze verdeeld moeten zijn over het gehele jaar. Hiermee willen we alle leden evenveel kans geven om tijdig in te plannen en willen we voorkomen dat leden bewust in een “slechte” periode gaan in plannen. De verdeling is 1 dienst in januari t/m april, 1 dienst in mei t/m augustus en 1 dienst in september t/m december.

In plannen bardienst.

In principe kun je de bardienst zelf in plannen via de website van Thos. Daarbij kun je dus rekening houden met je eigen agenda. De diensten zullen echter niet meer het gehele jaar open staan. Vanaf de laatste week in december tot en met vrijdag 19 januari staan de diensten voor de periode januari t/m april open. Iedereen moet daarin dus 1 dienst in plannen. Op 20 januari gaat het systeem een week “dicht”. De paviljoencommissie zal dan iedereen die geen dienst in gepland heeft voor zich zelf verdelen over de nog open staande diensten. Je loopt dan natuurlijk het risico in gepland te worden op een tijdstip waarop je niet kunt. Je moet dan zelf ruiling of vervanging regelen. In de loop van het jaar zullen we deze procedure nog 3x herhalen voor de overige periodes.

Uitbetaling van gedraaide dienst

Hierin verandert niets. In de eerste week van de volgende maand worden de diensten uitbetaald van de maand er voor door middel van een bankoverschrijving.

Niet op komen dagen bij bardienst

Het komt helaas nog regelmatig voor dat leden niet op komen dagen. Daar hebben we last van doordat we wellicht niet open kunnen of dat we andere leden moeten “inhuren”. Met ingang van 2018 zijn we dan ook genoodzaakt om een boete op te leggen € 15,- voor het niet op komen dagen. Uiteraard wordt de niet gedraaide bardienst ook niet uitbetaald. Indien je in het jaar bij 2 bardienst niet op komt dagen wordt je op de afkoperslijst geplaatst met ingang van het volgende jaar.

Afkopers

Omdat we het paviljoen niet elke doordeweekse avond kunnen openen door een gebrek aan leden die bardienst willen draaien, zijn we genoodzaakt om andere leden hiervoor in te gaan zetten. Zoals we al aangegeven hebben is het bestuur de mening toegedaan dat we de leden niet bovenmatig belasten met het draaien van 3 bardiensten op jaar basis.  Om het paviljoen volledig open te kunnen houden zullen een aantal leden extra diensten gaan/moeten draaien op vrijwillige basis. Om de kosten daarvan niet op Thos te laten drukken heeft het bestuur het besluit genomen om de afkoopregeling te verhogen naar € 90,- per lid.

Wijziging in de verplichting

Staat u op dit moment als afkoper in het systeem en wilt u bardienst gaan draaien of juist andersom dan kunt u dit tot 0-01-2018 doorgeven aan het bestuur (bestuur@thos-tennis.nl). Wij zorgen er dan voor dat de wijziging wordt doorgevoerd. 

Samengevat

Het bestuur ziet graag dat alle leden een steentje bijdrage aan de vele werkzaamheden binnen de vereniging en om Thos financieel gezond te houden. Om die reden zal het bestuur tijdens de ALV in februari 2018 de wijziging van de bardienstverplichting ter goedkeuring voorleggen aan diezelfde ALV. De bardienstverplichting zal na goedkeuring als volgt zijn (dik gedrukt zijn de wijzigingen t.o.v. nu):

  • Bardienstverplichting voor alle leden die op 01-01 van het jaar lid zijn van Thos, geen lid zijn van een commissie en op 01-01 18 jaar of ouder zijn, maar nog geen 73 jaar;
  • De bardienstverplichting bedraagt € 45,- op jaar basis. Door middel van het draaien van 3 bardienst (€ 15,- per bardienst) kan dit bedrag terug verdiend worden;  
  • Leden die aangegeven hebben als afkoper geregistreerd te willen staan betalen op jaarbasis een bijdrage van € 90,-
  • Indien een lid niet op komt dagen voor een bardienst (ongeacht of deze zelf is ingepland of door Thos) zal een boete van € 15,- worden geïncasseerd;   
  • De 3 bardiensten dienen verdeeld ingepland te worden over het jaar: 1x in januari-april, 1x in mei-augustus en 1x in september-december. Per periode zal de bardienstplanner op de website van Thos een periode open gezet worden, waarna een ieder zich zelf kan in plannen. Daarna zullen de openstaande diensten door Thos worden ingepland met leden die zich voor de betreffende periode nog niet hebben ingepland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van Thos. Wij gaan er vanuit dat de maatregelen begrip kunnen hebben bij de leden van Thos. Definitieve goedkeuring zal dus gegeven moeten worden tijdens de ALV in februari. De periode waarover ingepland kan worden staat los van de eventuele goedkeuring van de ALV en gaat dus wel per direct in.

Bestuur Thos

Nieuws Overzicht